Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

mania7910
10:37
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte vianiemaproblemu niemaproblemu
mania7910
10:37
10:37
mania7910
10:37
mania7910
10:36
mania7910
10:36
mania7910
10:36
mania7910
10:36
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. [...]
— Martyna Wojciechowska
10:35
10:35
4376 ac89 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianiemaproblemu niemaproblemu
mania7910
10:35
1921 3014 500
Reposted fromlujek lujek vianiemaproblemu niemaproblemu
mania7910
10:35
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss vianiemaproblemu niemaproblemu

November 22 2017

mania7910
17:31
Reposted fromFlau Flau
mania7910
17:29
Reposted fromFlau Flau
mania7910
17:27
7075 7faf 500
Reposted fromFlau Flau
mania7910
17:26
7100 6593 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
17:21
6336 8068 500
Reposted fromthetemple thetemple vianiemaproblemu niemaproblemu
mania7910
17:21
1996 73d5 500
Reposted fromwentyl wentyl vianiemaproblemu niemaproblemu
mania7910
17:20
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
mania7910
17:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl